Skip to main content

Full text of "Hichi ni chuo kitakatifu cha mwenyiezi mngu kiitwacho Maagano ya Kale: maneno ya Kisawahili"

See other formats


CHUO CHA KWANZA CHA MUSA, 

GHALIBU HUITWA 

GENESIS, 

AU 

MWANZO WA MWENYIEZI MNGU KUUMBA IHapo mwanzo Mwenyiezi Mngu 
aliumba hizo mbingu na hii nti. 
2 Na nti ilikuwa haina sura, tena ilikuwa 
ni tupu hamuna kitu ndani yakwe ; na 
katika uso wa uziwa palikuwa na kiza : 
na roho wa Mwenyiezi Mngu akatulia 
juu ya uso wa hayo maji. 3 Mwenyiezi 
Mngu akasema, Na uwe muanga : ukawa 
muanga. 4 Na Mwenyiezi Mngu aka- 
uona huo muanga, kuwa ni mwema : 
Mwenyiezi Mngu akapambanua muanga 
na kiza. 5 Mwenyiezi Mngu akauita 
huo muanga Mtana, na hicho kiza aka- 
kiita Usiku. Kukawa na jioni, kukawa 
na asubuhi, siku moja. 

6 Mwenyiezi Mngu akasema, Na liwe 
anga kati ya hayo maji, illi lipambanue 
maji haya na haya. 7 Mwenyiezi Mngu 
akalifanya lile anga, na kuyapambanua 
hayo maji yaliyokuwa tini ya anga na 
hayo maji yaliyokuwa juu ya anga : 
ikawa vivyo. 8 Na Mwenyiezi Mngu 
akaliita lile anga Mbingu. Kukawa na 
jioni, kukawa na asubuhi, siku ya pili. 

9 Mwenyiezi Mngu akasema, Maji haya 
yaliyo tini ya mbingu na yatangamani- 
shwe pahali pamoja, ipate kuwa wazi ile 
nti kavu : ikawa vivyo. 10 Mwenyiezi 
Mngu akapaita pale pakavu Nti, na mata- 
ngamano ya maji akayaita Bahari : na 
Mwenyiezi Mngu akayaona kuwa ni 
mema. 11 Mwenyiezi Mngu akasema, 
Nti na imee nyasi, na mboga, iletayo 
mbeyu, na mti wenyi matunda uzaao 

SWAHILI O.T. matunda kwa aina zakwe, ambayo mna 
. mbeyu yakwe ndani yakwe, juu ya nti : 
ikawa vivyo. 12 Nti ikamea nyasi, na 
mboga iletayo mbeyu kwa aina zakwe, 
na mti uzaao matunda, ambayo mna 
mbeyu yakwe ndani yakwe, kwa aina 
zakwe : Mwenyiezi Mngu akaona kuwa 
ni mema. 13 Kukawa na jioni, kukawa 
na asubuhi, siku ya tatu, 

14 Mwenyiezi Mngu akasema, Na iwe 
mianga katika anga la mbingu, ipate 
pambanua mtana na usiku ; nayo iwe ni 
ishara, na nyakati, na siku, na myaka : 
15 tena iwe mianga katika anga la 
mbinguni kuleta muanga juu ya nti : 
ikawa vivyo. 16 Mwenyiezi Mngu aka- 
f anya hiyo mianga miwili mikubwa ; ule 
mkubwa sana kutamalaki mtana, na ule 
mdogo wakwe kutamalaki usiku : aka^ 
fanya na zile nyota pia. 17 Mwenjdezi 
Mngu akaitia hiyo mianga katika anga la 
mbinguni ipate leta muanga juu ya nti, 
18 na kutamalaki juu ya mtana na juu 
ya usiku, na kupambanua muanga na 
kiza : Mwenyiezi Mngu akaona kuwa ni 
mema. 19 Kukawa na jioni, kukawa na 
asubuhi, siku ya-ne. 

20 Mwenyiezi Mngu akasema, Hayo 
maji na yajawe ni ungi-ungi wa nyama 
wenyi uhai, nyuni nao na wapuruke juu 
ya nti katika naf asi ya anga la mbinguni. 
21 Mwenyiezi Mngu akaumba mingumi 
mikuu, na killa nyama mwenyi nafusi na 
uhai mwenyi kutapatapa majini, ambao 1. 22—2. 19. GENESIS hayo maji yalijawa nao ungi-ungi, kwa 
aina zakwe, na killa nyuni mwenyi ma- 
bawa kwa aina zakwe : Mwenyiezi Mngu 
akaona kuwa ni mema. 22 Mwenyiezi 
Mngu akawabarikia, huku akisema, Zaani, 
muongezeke sana na kuyajaza hayo maji 
katika bahari, nyuni nao na waongezeke 
juu ya nti. 23 Kukawa na jioni, kukawa 
na asububi, siku ya tano. 

24 Mwenyiezi Mngu akasema, Nti na 
izae nyama mwenyi nafusi na uhai kwa 
aina zakwe, hayawani, na wadudu, na 
nyama wa nti, kwa aina zakwe : ikawa 
vivyo. 25 Mwenyiezi Mngu akamfanya 
nyama wa nti kwa aina zakwe, na haya- 
wani kwa aina zakwe, na killa mdudu juu 
ya nti kwa aina zakwe : Mwenyiezi Mngu 
akaona kuwa ni mema. 26 Mwenyiezi 
Mngu akasema, Natumfanye mtu kwa 
sura zetu, kwa mfano wetu : na wawe 
na enzi juu ya samaki walio baharini, na 
juu ya nyuni walio angani, na juu ya 
hayawani, na juu ya nti yo'e, na juu ya 
killa mdudu mwenyi kutarabaa juu ya 
nti. 27 Mwenyiezi Mngu akamuumba 
mtu kwa sura zakwe, kwa mfano wa 
Mwenyiezi Mngu ndivyo alivyomuumba ; 
mume na mke akawaumbi. 28 Mwe- 
nyiezi Mngu akawabarikia ; Mwenyiezi 
Mngu akawambia, Zaani, muongezeke, 
muijaze nti, na kuitawala iwe tini yenu ; 
iwani na enzi juu ya samaki walio ba- 
harini, na juu ya nyuni walio angani, na 
juu ya killa kilicho na nafusi na uhai 
kiendacho juu ya nti. 29 Mwenyiezi 
Mngu akawambia, Angaliani, Niraewapa 
nyinywi killa mboga iletayo mbeyu, iliyo 
juu ya uso wa nti yote, na killa mti ambao 
una tunda la mti ndani yakwe liletalo 
mbeyu : kwenu nyinywi kitakuwa ni 
chakula : 30 tena killa nyama wa nti, na 
killa nyuni wa angani, na killa kitu kita- 
mbaacho juu ya nti, kilicho chenyi nafusi 
na uhai, nimewapa killa mboga yenyi 
majani mabiti kiwe chakula chao : ikawa 
vivyo. 31 Mwenyiezi Mngu akakiona 
killa kitu alichokuwa amekifanya, nacho 
ni chema sana. Kukawa na jioni, kuka- 
wa na asubuhi, siku ya sita. 

2Basi mbingu na nti zilikwisha fany wa 
pamoja na jeshi yakwe yote. 2 Ka- 
tika siku ya sabaa Mwenyiezi Mngu aka- 
maliza kazi yakwe aliyokuwa ameifanya ; 
nae akapumzika siku ya sabaa na kuiata 
ile kazi yakwe yote aliyokuwa ameifanya. 
3 Mwenyiezi Mngu akaibarikia ile siku ya sabaa na kuitakasa : kwa kuwa katika 
siku hiyo akapumzika na kuiata kazi 
yakwe yote ambayo Mwenyiezi Mngu 
alikuwa ameumba na kuifanya. 

4 Hivi ni vizazi vya mbingu na vya nti 
hapo zilipoumbwa, katika siku hiyo 
ambayo Jehova Mwenyiezi Mngu alizi- 
fanya mbingu na nti. 5 Wala mti hau- 
tasa kuwa juu ya nti hata mmoja, na 
majani ya barani hayajamea, kwa kuwa 
Jehova Mwenyiezi Mngu hajanyesha 
mvua juu ya nti, wala hapakuwa na mtu 
kuifanya kazi ile nti : 6 ukazuka umande 
juu ya nti ukanwesha uso wa nti wi)te. 
7 Jehova Mwenyiezi Mngu akamtanya 
Adamu wa udongo wa nti, kisha akamvu- 
via myanzini mwa pua yakwe pumzi za 
uhai ; basi Adamu akawa nafusi yenyi 
uhai. 8 Kisha Jehova Mwenyiezi Mngu 
akafanya busitani huko upande wa ma- 
shariki, katika Eden ; akamweka huko 
huyo Adamu aliyekuwa amemiinanga. 
9 Jehova Mwenyiezi Mngu akaraeza kati- 
ka nti killa mti upendezao kuonekana 
kwakwe, na ule ulio mwema kwa chakula ; 
na mti wa uhai nao katikati ya busitani, 
na ule mti wenyi kuleta ujuzi wa mema 
na mabaya. 10 Palikuwa na mto ulio- 
kuwa ukitoka katika Eden kuinwesha ile 
busitani, kutoka hapo ukagawanyikana 
ukawa ni mikuno mine. 11 Jina la huo 
wa kwanza waitwa Pishon : nao ni huo 
ulioizingira nti nzima ile ya Havilah, 
ambapo papatikana dhahabu ; 12 na 
dhahabu ya nti ile ni nzuri : bedola ziko 
na vito vile vya akiki ya rangi ya chani- 
kiwiti, 13 Na jina la ule mto wa pili 
waitwa Gihon : nao ni huo ulioizingira 
nti nzima ile ya Kushi. 14 Na jina la 
huo mto wa tatu waitwa Hidekela : nao 
ni huo upitao upande wa mashariki wa 
Suriata. Na mto wa-ne ni huo uitwao 
Earati. 15 Jehova Mwenyiezi Mngu aka- 
mtwaa huyo Adamu, nae akamweka 
katika ile busitani ya Eden, illi aifanye 
kazi na kuituaza. 16 Na Jehova Mwe- 
nyiezi Mngu akamuusia huyo Adamu, 
akamwambia, Killa mti ulio katika busi- 
tani una rukhusa kula utakavyo : 17 
lakini ule mti wa kujua mema na mabaya, 
usile matunda yakwe ; kwani katika siku 
hiyo utakayoyala matunda yakwe hakika 
yako utakufa. 18 Jehova Mwenyiezi 
Mngu akasema. Si vyema huyo Adamu 
kuwa peke yakwe ; tamfanyia msaada 
mfano wakwe. 19 Jehova Mwenyiezi GENESIS 2. 20—3. 20. Mngu akatinanga-finanga killa nyama wa 
bara kutoka katika udongo, na killa 
iiyuni wa angani : nae akamletea Adamu 
nyama hao, illi aone jinsi atakavyowaita : 
na jina lolote Adamu alilomtaja killa 
nyama mwenyi uhai, likawa jina lakwe 
hilo. 20 Huyo Adamu akawapa ma jina 
hayawani wote, na nyuni wa angani, na 
killa nyama wa bara, lakini hakuonekana 
mmoja mwenyi kumfaa huyo Adamu 
kuwa msaada mfano wakwe. 21 Basi 
Jehova Mwenyiezi Mngu akamlaza Adamu 
katika usingizi mzito, nae akalala ; nae 
akatwaa mfupa mmoja katika mbavu 
zakwe, tena akapajaza nyama pahali 
pakwe : 22 na ule mfupa wa mbavu 
ambao Jehova Mwenyiezi Mngu alikuwa 
ameutwaa katika huyo Adamu, akaufanya 
mwanamke, akamleta kwa huyo Adamu. 
23 Huyo Adamu akasema, Basi huyu ni 
mfupa wa mifupani mwangu, na nyama 
katika nyama ya muwili wangu : ataitwa 
jina lakwe mwanamke, kwa sababu 
alitwaliwa katika mwana-mume. 24 Kwa 
ajili ya hayo mtu mume atawaata baba- 
akwe na mamaakwe, nae atashikamana 
na mkewe : nao watakuwa ni muwili 
mmoja. 25 Nao walikuwa tupu wote 
wawili huyo Adamu na mkewe, nao hawa- 
kuona haya. 

Q Basi huyo nyoka alikuwa ni mwenyi 
•3 hila kuliko nyama wa bara awae yotc 
aliyeumbwa ni Jehova Mwenyiezi Mngu. 
Nae akasema na huyo mwanamke, 
akamwambiay Ati, Mwenyiezi Mngu ame- 
sema, Hamtakula katika miti ya busitani 
yoto ? 2 Huyo mwanamke akamwambia 
nyoka. Tun;', rukhusa ya kula ya matunda 
ya miti ya busitanini : 3 lakini katika 
matunda ya mti huo ulio katikati ya 
busitani Mwenyiezi Mngu • ametwambia, 
Msile matunda yakwe, wala msiuguse, 
msije mkafa. 4 Na huyo nyoka aka- 
mAvambia, Hakika yenu hamtakufa : 
5 kwa kuwa Mwenyiezi Mngu ajua ya 
kwamba katika siku hiyo mtakayokula 
ya mti huo, mato yenu yatafumbuka, 
nanywi mtakuwa kama waungu, kwa 
kujua mema na maovu. 6 Basi hapo 
huyo mwanamke alipoona ya kwamba 
mti huo ulikuwa ni mwema kwa kula, tena 
ya kwamba ulikuwa wapcndeza matoni, 
tena ya kwamba ulikuwa ni mti wa kuta- 
maniwa kumwerevusha mtu, akatwaa 
katika hayo matunda yakwe, akala, 
akampa na mumewe pamoja nae, nae akala. 7 Mara mato yao hao wote 
wawili yakafumbuka, wakatambua ya 
kuwa wa tupu ; basi wakashona-shona 
majani ya mtini, wakajifanyia wenyewe 
nguo. 8 Kishawakasikiasautiya Jehova 
Mwenyiezi Mngu akienda masia busi- 
tanini wakati wa kuvuma upepo wa 
mtana ; na huyo mtu mume na mkewe 
wakajifita mbali na uso wa Jehova 
Mwenyiezi Mngu kati ya miti ya busi- 
tanini. 9 Jehova Mwenyiezi Mngu aka- 
mwita Adamu, akamwambia, U wapi ? 
10 Nae akajibu, Nilisikia sauti yako 
busitanini, nami nilikucha, kwa kuwa 
nilikuwa tupu ; basi nikajiiita. 11 Nae 
akamuuliza, N nani aliyekwambia ya 
kwamba u tupu ? Jee, umekula mti huo 
niliokwambiausile ? 12 Adamu akajibu, 
akisema, Huyo mwanamke uliyenipa 
wewe kuwa pamoja nami, yeye ndiye 
aliyenipa ya mti huo, nami nikala. 

13 Jehova Mwenyiezi Mngu akamuuliza 
huyo mwanamke, N neno gani hili ulilo- 
fanya ? Mwanamke akajibu, akasema, 
Huyo nyoka alinidanganya, nami nikala. 

14 Jehova Mwenyiezi Mngu akamwambia 
huyo nyoka, akisema, Kwa kuwa ume- 
fanya neno hili, umelaaniwa wewe kuliko 
hayawani wote, na kuliko killa nyama wa 
bara ; utatambaa kwa tumbo lako, nawe 
utakula mtanga siku zote za maisha yako : 

15 nami tatia uadui kati ya wewe na 
huyo mwanamke, na kati ya uzao wako 
na uzao wakwe ; uo utakusheta kitwa 
chako, na wewe utamsheta kisigino 
chakwe. 16 Akamwambia huyo mwana- 
mke, Nitazidisha sana usumbuiu wako na 
kutunga mimba kwako, katika utungu 
utazaa wana ; na tamaa yako itakuwa 
ikimlekea mumeo, nae atatawala juu 
yako. 17 Akamwambia Adamu, Kwa 
.sababu wewe uraesikiza tamko la mkeo, 
nawe umekula ya mti huo ambao nili- 
kuusia, nikisema, Usile matunda yakwe : 
hii nti imelaaniwa kwa ajili yako wewe ; 
utakula viliwa vyakwe katika taabu siku 
zote za maisha yako ; 18 nayo itaku- 
mezea miba na mibaruti-mwitu ; nawe 
utakula majani ya mashamba ; 19 katika 
jasho la uso wako utakula chakula chako, 
hata utakaporejea katika udongo ; kwa 
kuwa ulitwaliwa mumo ; kwa kuwa wewe 
u udongo, nawe utarejea mumo katika 
udongo. 20 Huyo Adamu akamwita 
mkewe jina lakwe Hawa ; kwa kuwa yeye 
alikuwa mama ya wote walio hai. ;j 3. 21—5. 1. GENESIS 

21 Jehova Mwenyiezi Mngu akawafanyia 
Adamu na mk«^we mavao ya ngovi 
akawavika. 

22 Jehova Mwenyiezi Mngu akasema, 
Huyu Adamu amekuwa kama swiswi 
mmojawapo, mwenyi kujua mema na 
mabaya ; asende akanyosha mkono 
wakwe, na kutwaa ya mti wa uzima nayo, 
akala, na kuishi milele : 23 kwa ajiii ya 
hayo Jehova Mwenyiezi Mngu akamtoa 
katika busitani ya Eden, illi ailime hiyo 
nti ambayo alitwaliwa mumo. 24 Basi 
akamfukuza huyo Adamu akamtoa nde ; 
nae akaweka Makherubu upande wa 
mashariki wa ile busitani ya Eden, na 
umemetufi;! wa upanga uliokuwa walekea 
huku na huku, illi kuilinda ile ndia ipele- 
kayo kwenyi huo mti wa uzima. ^ AJ^U^.^.i^^ HICHI NI 

CHUG KITAKATIFU CHA MWENYIEZI MNGU 

KIITWACHO 

MAAGANO YA KALE 

MANENO YA KISAWAHILI 
LONDON 
BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY 

1914